***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

четвртак, 16. октобар 2014.

СЛАВИСТИКА


ИСТОРИЈА НА СЛАВИСТИКАТА: 
ТЕМАТИКА НА XIV МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СЛАВИСТИ (ОХРИД, 2008)  • 1. Етногенезата на Словените и историјата на словенските јазици во врска со историјата на словенската материјална и духовна култура. Прасловенскиот јазик и неговите дијалекти. Словенска етимологија. Старословенскиот јазик, неговата дијалектна основа и територијалните варијанти. Ролјата на црковнословенскиот јазик во формирањето на словенските литературни јазици. Текстологија на словенските паметници.
  • 2. Дијалектологија и лингвогеографија на словенските јазици.
  • 3. Словенска ономастика.
  • 4. Современите состојби во словенските стандардни јазици. Варијабилноста на нормата. Туѓи јазични влијанија на сите рамништа. Словенските јазици од социолингвистичка гледна точка. Глобализацијата и интернационализацијата во словенските стандардни јазици: состојби и перспективи. Типологија на јазичните состојби и јазичните ситуации. Јазична политика. Социолингвистичките и психолингвистичките аспекти на полилингвизмот.
  • 5. Современи теории и методи во изучувањето на граматичката структура на словенските јазици.
  • 6. Современи теории и методи за проучување на лексичката семантика и фразеологија. Јазичната слика на светот. Когнитивен, концептуален, етнолингвистички, лингвокултуролошки пристап.
  • 7. Функционални стилови: состојби и перспективи.
  • 8. Словенските јазици и корпусната лингвистика, проблеми со репрезентативноста на текстовите.Slavic Quintet. "DOBRYJ WECZIR". Ver 1.

Uploaded on Jan 31, 2013 by warszawa1234

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.