***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

понедељак, 24. март 2014.

БИЛИНГВИЗМ


E-KOMPETENCE UČITELJEV V DVOJEZIČNIH ŠOLAH - A TANÁROK E-KOMPETENCIÁI A KÉTNYELVŰ ISKOLÁKBANPublished on Nov 26, 2013 by Dvojezicni ZAVODI


Питања на припремама за такмичење из лингвистике за први разред средње школе
(аутор Ј.А.) 

Литература:
  • У. Вайнрайх, Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования, Благовещенский гуманитарный колледж им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000.
  • Э. Хауген, "Языковые контакты". Новое в лингвистике, Вып. 6, Москва, 1972. 
  • Ј. Ајдуковић, Увод у лексичку контактологију. Теорија адаптације русизама. Фото Футура, Београд, 2004.

Задатак бр. 1: Одгледајте филм.
Питање бр. 1: Која два језика се налазе у контакту и да ли се њима учесници у филму наизменично служе? 
Питање бр. 2: Ко је први у науци предложио термин језички контакти?
Питање бр. 3: Како се према У. Вајнрајху зове пракса наизменичне употребе два или више језика од стране једног говорника? 
Питање бр. 4: Да ли ова дефиниција говори а) о степену знања два или више језика, б) њиховим међусобним разликама, в) о ситуацијама у којима их говорници употребљавају и г) одступању од норме? (заокружите тачан одговор према Е. Хаугену)
Питање бр. 5: Да ли учесници у филму а) говоре мађарски језик, уче словеначки и монолингвални су, б) говоре словеначки, уче мађарски и монолингвални су, в) говоре мађарски и словеначки и двојезични су, г) говоре мађарски и словеначки, уче неки трећи језик и на њему комуницирају?
Питање бр. 6: Ко се налази у центру или локусу језичког контакта?
Питање бр. 7: При употреби два или више језика може доћи до нарушавања језичке норме. Како се зове појава одступања од норме при употреби два и више језика?
Питање бр. 8: Које се лингвистичке методе користе за утврђивање ове појаве?

Задатак бр. 2: Наведите лингвистичка обележја мађарско-словеначког билингвизма. 
 
Задатак бр. 3: Допуните следећи списак са екстралингвистичким факторима који утичу на интерференцију.

способност употребе два и више језика; стереотипна и идиосинкратична слика о језику; величина двојезичне групе; однос према култури језика којима се говорник служи....

Питање бр. 9: Да ли су говорници у филму носиоци обе културе (мађарске и словеначке), односно да ли су у потпуности усвојили два система културних модела?
Питање бр. 10: Који од ова два језика је доминанти језик? 
Питање бр. 11: На основу којих критеријума сте утврдили статус доминантног језика? 
Питање бр. 12: Да ли су мађарски и словеначки језик матерњи језици учесника у филму?
Питање бр. 13: У ком узрасту говорници постају свесни да су двојезични? Наведите различита мишљења научника.
Питање бр. 14: Сва лица у филму се налазе у ситуацији мађарско-словеначког језичког контакта. У колико група их можете сврстати и на основу којих критеријума?
Питање бр. 15: Шта се подразумева под појмом језичка лојалност у ситуацији језичког контакта?
 
Задатак бр. 4: Опишите географску локацију школе у одгледаном филму и одредите њену важност за мађарско-словеначке језичке контакте.

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.