***** СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО / SLAVIC LINGUISTICS AND ART *****

уторак, 30. септембар 2014.

АССОЦИАТИВНЫЕ СЛОВАРИ


ЯДРО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ РУССКИХ И БОЛГАР ПО МАТЕРИАЛАМ СЛАВЯНСКОГО АССОЦИАТИВНОГО СЛОВАРЯ 

Рус. жизнь (381), болг. живот (415)Локализованный тизер "Обычное Сердце" ("The Normal Heart")   

Published on Apr 3, 2014 by Безумный Шляпник 


Рус. человек (1295), болг. човек (929)"Дон Пейот" (русский трейлер)   

Published on Mar 24, 2014 by Новые трейлеры 


Рус. любовь (272), болг. любов (332)"Българска рапсодия" (официален трейлър)   

Published on Feb 6, 2012 by Sava Dragunchev 


Рус. радость (255), болг. приятел (399)https://www.youtube.com/watch?v=LYrHZSOBQPg

Депозит Капитал Плюс от Банка Пиреос България АД   

Published on Nov 24, 2013 by Piraeusbankbulgaria 


и др.

понедељак, 29. септембар 2014.

АССОЦИАТИВНЫЕ СЛОВАРИ


НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНЫЕ АССОЦИАЦИИ НА СЛОВО-СТИМУЛ БОГАТЫЙ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКE  


Источник: Асоцијативни речник српског језика (2005), в. и у књизи Р. Драгићевић, "Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу", Београд, 2010.БОГАТ (800)Može! Keš kredit. III   

Published on Jun 3, 2014 by RaiffeisenSrbija 


Сиромашан (95)Gucci Spring/Summer 2012   

Published on Jan 10, 2012 by Dev2Deph 


Човек (66)चलो करें कुछ ख़ास - इंटेल विज्ञापन [HD]   

Published on Dec 12, 2012 by gauravzerogravity 


Новац (56)The Casino Playground of Mr Green   

Published on Mar 17, 2014 by Mr Green Global 

субота, 27. септембар 2014.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ


УЛОГА ИСТАКНУТЕ ЛИЧНОСТИ У ЈЕЗИЧКИМ КОНТАКТИМА  

Неколико примера језичког утицаја Стефана Верковића у ХІХ веку 
(према Б. Конеском)


 • Лингвистичка контактологија проучава лингвистичке и екстралингвистичке аспекте страних језичких утицаја и језичких контаката.
 • О улози језичке личности са престижом у македонско-српским (српскохрватским, терминологија Б. Конеског) у ХІХ веку посвећен је рад "Језички утицај Стефана Верковића на његове кореспонденте у Македонији" академика Блажа Конеског из Скопља. Чланак је објављен 1984-1985. године у "Зборнику Матице српске за филологију и лингвистику", бр. XXVII-XXVIII (Нови Сад, стр. 363-365).
 • Екстралингвистички аспекати језичких контаката који се фрагментарно разматрају у овом чланку (наводимо само неке): 
 1. Биографија утицајне личности језика даваоца (детаљну биографију Стефана Верковића, кореспондентнoг члана Друштва српске словесности, дописног члана Српског ученог друштва и почасног члана Српске краљевске академије, учесника тајних мисија српске владе у различитим крајевима, укључујући и крајеве под Турском, објавио је, између осталих, Љ. Доклетић у "Radovima Zavoda za hrvatsku povijest" 1981. године);
 2. Биографија истакнуте личности језика примаоца (на пример, детаљи из биографије Христодула Божикова, учитеља  из солунског села Висока; он је најближи Верковићев пријатељ са којим се дописивао, "изврстан записивач народних приповедака" - оцена Б. Конеског);
 3. Психолингвистички аспекти језичких контаката (ставови према мешању језика, позајмљивању, билингвизму; предиспозиције за билингвизам; ниво знања језика у контакту; редослед учења језика; значај животне доби и емоционалних фактора за језичке контакте и др.; лојалност појединца према другом појединцу - Б. Конески истиче да је у писмима приметно "равнање у језичком погледу према Верковићу");
 4. Социолингвистички аспекти језичких контаката (однос социјалне групе према употреби србизама / сербокроатизама; значај личних контаката и угледа истакнуте особе језика даваоца са носиоцима језика примаоца и др.);
 5. Географски аспект језичких контаката (непостојање територијалних додира између језичких заједница у контакту; С. Верковић, према Б. Конеском, "делује изван своје матице, у једној новој, географски и лингвистички удаљеној средини");
 6. Временско трајање контаката (србизми / сербокроатизми се, примера ради, срећу у записима народних приповедака из солунског краја који су настали око 1863. године);    


Село Висока у данашњој Грчкој (Википедија)


Пример савремених екстралингвистичких утицаја у медијима. Дарко Илиевски и Никола Пауновиќ: "Јас сум тој".  

Published on Aug 4, 2012 by Darko Ilievski

 • Лингвистички аспекти језичких контаката и утицаја: Х. Божиков према Б. Конеском подражава, преноси синтаксичке обрасце, адаптира (ђ > џ у речи госпоџица). Србизме су блиски сарадници и пријатељи С. Верковића "усвојили у контакту са њим". 
 • Пример употребе везника дакле, омиљене речи у писмима Верковића: "<...>; дакле ум имам, ама пари немам";
 • Пример употребе везника али: "али понеже јазе сега ки ги земам";
 • Пример употребе речи госпоџа: "ох, госпоџа";
 • Б. Конески у раду истиче да С. Верковић своју поверљиву мисију назива траговина (мак.
  трговија).


Пример савремених екстралингвистичких утицаја у медијима. DNK feat. Ena - "Од утро до мрак" (explicit)

Published on Jun 22, 2011 by prodjone

петак, 26. септембар 2014.

ОНОМАСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА


РУССКИЙ ГИПОКОРИСТИЧЕСКИЙ АНТРОПОНИМ 
ШУРА • Александр / Александра - родовые пары имен; исходные формы;
 • Шура - гипокористический антропоним; неофициальный оним; гипокористика; сокращенная (краткая) форма личного имени; производный онимический квалитатив от имени собственного; самостоятельное имя;
 • Шурик, Шурочка, Шуренька, Шуренушка, Шуренчик и др. - разные формы онима Шура;
 • Шура - для данного онима характерна родовая нейтрализация (Рылов и др. 2010); имя существительное общего рода (Русская корпусная грамматика); девочка ("большая часть носителей языка" имя Шура "не воспринимает как существительное общего рода" - вывод экспериментального исследования Горбацкая 2013);
 • Шурик - имя существительное мужского рода (Русская корпусная грамматика); суффиксальная гипокористика;
 • Александр > Саша, Шура - транспозиция онима м. р. с основой на твердый согласный и нулевым окончанием (Александр) в разряд гипокористик и деминутивов женского морфологического рода на -а (по аналогии с существительными мужского и общего рода на -а, -я); оним Шура склоняется по парадигме женского морфологического рода ("Теория и методика ономастических исследований", Москва 1986);
 • Шура - результат проприальной исторической деривации; соединение исторических служебных морфов ("бескоренное слово", Егорова, Камынина 2008); Александр / Александра > -са- + суффикс -ш(а) > Саша (существительное общего рода) > + суффикс -ур(а) > Сашура > сокращение первого слога > Шура (в современном языке: корень Шур- + окончание ) + гипокористический суффикс -ик > Шурик и др.; гиперкористические антропонимы Алексаша > Саша > Сашура > Шура (< Александр) образовались "слоговой абсорбцией" (Поливанов 1931);
 • Александр, Александра / Шура - данные онимы "существуют в языке, не образуются" (Янко-Триницкая 2001); они "деривационно не связаны";
 • Шура - бисиллабический оним с пенультимативной акцентуацией (Супрун 2010);
 • «Шур, ты шутишь!» (НКРЯ) - гипокористическая вокативная форма антропонима; "лингвистическая фреквенталия" (Супрун 2010);
 • Шура - гипокористика употребляется в единственном числе; может образовать потенциальные формы множественного числа: "Обдумываю я все это, вспоминаю Александру, из мединститута, ту, что зовут Сашей, — чтобы не путать с Шурами, которых и так уже две, <...>";
 • Саша / Шура - обращение по выбору.Трейлер турецкого сериала "Kurt Seyit ve Şura" (2014) / Курт Сеит и Шура  

Published on Sep 10, 2014 by Турецкие сериалы-Türk dizileri

четвртак, 25. септембар 2014.

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА


НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ МЕТАФОР В ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ВИДЕОРОЛИКЕ (ПО ДЖ. ЛАКОФФУ И М. ДЖОНСОНУ)


 Иллюстрации к метафорам взяты из статьи Дж. Лакоффа и М. Джонсона "Метафоры, которыми мы живем" (Теория метафоры. Москва, 1990. С. 387-415).


1. СТРУКТУРНЫЕ МЕТАФОРЫ

Метафора: ВРЕМЯ - ЦЕННАЯ ВЕЩЬ

Иллюстрация: "Стоит ли это затраты вашего времени?"


2. ОРИЕНТАЦИОННЫЕ (ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ) МЕТАФОРЫ

Метафора: СЧАСТЬЕ - ВЕРХ

Иллюстрация: "У меня поднялось настроение."


Метафора: ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВНИЗ / ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ - ВНИЗ

Иллюстрация: "Он не мог стать выше своих эмоций." 


3. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ

Метафора:  ПСИХИКА - ЭТО ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ

Иллюстрация: "Я разваливаюсь на части."Zoochosis Presents: Escalator  

Published on May 9, 2012 by ZoochosisCom

среда, 24. септембар 2014.

ОТ МЕТАФОРЫ ВОЙНЫ ("СПОР - ЭТО ВОЙНА") К МЕТАФОРЕ ТАНЦА ("СПОР - ЭТО ТАНЕЦ) 

BANK PKO BP (Reklama)  

Published on 8 Sep 2011 by krystian kościjański"СПОР - ЭТО ТАНЕЦ" 
В РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
 1. Естественноязыковое общение о спорах: осмысление и переживание (трактование) спора в ПОНЯТИЙНЫХ ТЕРМИНАХ ТАНЦА
 2. Лица, участвующие в споре: ПАРТНЕРЫ / РАВНОПРАВНЫЕ УЧАСТНИКИ / ИСПОЛНИТЕЛИ
 3. Стратегическая цель данной модели: ГАРМОНИЧНОЕ И КРАСИВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТАНЦА 
 4. Реальные действия в споре: КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ / РАБОТА В КОМАНДЕ / ИМПРОВИЗАЦИЯ / ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ и др.
 5. Использование данной структурной метафоры в русском политическом дискурсе: ПОКА НЕТ
 6. Наши точки зрения: СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СПОРАМИ; "МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО ЛЮБОВЬ, ИЛИ ОЧЕНЬ СПЛОЧЕННАЯ ДРУЖБА!" и др. G.E.M. Dove Chocolate Commercial (2014)

Published on 26 Jul 2014 by G.E.M FANSCLUB

уторак, 23. септембар 2014.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА "СПОР - ЭТО ВОЙНА" ПО ДЖОРДЖУ ЛАКОФФУ И МАРКУ ДЖОНСОНУ
Основные тезисы
 • "Наши понятия упорядочивают воспринимаемую нами реальность, способы нашего поведения в мире и наши контакты с людьми."
 • "Наша понятийная система играет, таким образом, центральную роль в определении повседневной реальности."
 • "<...> наша понятийная система носит преимущественно метафорический характер."
 • "<...> наше мышление, повседневный опыт и поведение в значительной степени обусловливаются метафорой."
 • "Благодаря языку, мы получили также доступ к метафорам, структурирующим наше восприятие, наше мышление и наши действия."


Метафорическое (концептуальное) упорядочение языка
 1. Естественноязыковое общение о спорах: осмысление и переживание спора в ПОНЯТИЙНЫХ ТЕРМИНАХ ВОЙНЫ
 2. Лица, участвующие в споре: ПРОТИВНИКИ / ОППОНЕНТЫ
 3. Стратегические действия словесной битвы: РАЗРАБОТКА ПЛАНА, ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА, КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА 
 4. Реальные действия в споре: АТАКА, ЗАЩИТА, КОНТРАТАКА и др.
 5. Результат метафорических словесных действий в споре: ЗАХВАТ ТЕРРИТОРИИ /  ПРОДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД / ПОБЕДА / ОТСТУПЛЕНИЕ / ПОТЕРЯ ТЕРРИТОРИИ / ПОРАЖЕНИЕ и др. 


La Ciudad (videoclip oficial)  

Published on 11 Aug 2013 by Monsieur Periné


 • Пример: "Он нападал на каждое слабое место в моей аргументации."
 • Пример: "Его критические замечания били точно в цель."
 • Пример: "Я разбил его аргументацию."
 • Пример: "Если вы будете следовать этой стратегии, он вас уничтожит."


Radio Killer - Don't let the music end (Official video)  

Published on 21 Sep 2011 by HaHaHa Production

понедељак, 22. септембар 2014.

КОНТАКТОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 


РУССКАЯ ИНФЛЮЕНЦИЯ

(Примеры в сербском, македонском и болгарском языках)


серб. ГЕНИЈ, мак. ГЕНИЈ, болг. ГЕНИЙ 
< рус. гений (< лат. genius)Передача "История математики. Гений Востока" (BBC).  

Published on 3 Аpr 2012 by Дмитрий Власов
FRAZEOLOGIJA (BiH, CG, HR, SR)  


S NEBA PA U REBRAPrimer upotrebe ovog frazeologizma možemo naći u insertu iz emisije "Agape" Studija B. O genijalnosti govore prof. dr Svetislav M. Jarić (Novi Sad) i akademik Vladeta Jerotić (Beograd).  

Published on 11 Jun 2013 by Vladimir Milosevic

субота, 20. септембар 2014.

ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА Емисија "Агапе" Студија Б. О делима Л.Н. Толстоја говоре проф. др Тања Поповић и академик Владета Јеротић (Београд).  

Published on 23 Dec 2013 by AgapeShow

петак, 19. септембар 2014.

ИСТОРИЯ СЛАВИСТИКИ 


ПРИПРЕМЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 2018. У БЕОГРАДУ
Састанак председника Републике Србије са делегацијом Српског националног комитета слависта. 

Published on 21 Jul 2014 by KTV Vesti

понедељак, 15. септембар 2014.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОНТАКТОЛОГИЯ 


Jovan Ajduković (Beograd)

TRANSSEMANTIZACIJA U KONTAKTOLOŠKIM REČNICIMAOvu video prezentaciju referata (110 slajdova) pripremili smo za 6. hrvatski slavistički kongres u Vinkovcima (12. 9. 2014). 

Published on 21 Jan 2015 by ajdukovicj

субота, 13. септембар 2014.

ДОРОГА И ПУТЕШЕСТВИЕ В СЛАВИСТИКЕ: ПРИМЕРЫPUTOVANJE BICIKLOMPutovanje dr Jovana Ajdukovića iz Beograda na 6. hrvatski slavistički kongres biciklom. Vukovar (autobuska stanica) - Vinkovci (Ekonomska i trgovačka škola "Ivana Domca", mesto održavanja radnog dela kongresa) - Šid (železnička stanica). 12. 9. 2014.

Published on 13 Sep 2014 by ajdukovicj